ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน 1 ตำแหน่งง

อัตราตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า……

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนยืสุขภาพจิตที่ 8 อาคารเลขท่ 38/12-13 ถนนรอบเมือง ตรงข้ามไทวัสดุ หมู่ที่ 2 ซอยบ้านม่วง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันที่เปิดรับสมัคร……
1 – 24 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ….
http://www.mhc8.go.th/index.php