01_คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด ตอน 1
ใบกิจกรรม1_ครูยุวดี_ไทย_ป.2_ตอน01 ใบกิจกรรม2_ครูยุวดี_ไทย_ป.2_ตอน01
02_คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด ตอน 2
ใบกิจกรรม_ครูยุวดี_ไทย_ป.2_ตอน02 ขายไม่ออก
03_คำควบกล้ำแท้
ใบกิจกรรม_ครูยุวดี_ไทย_ป.2_ตอน03
04_คำควบกล้ำไม่แท้
ใบกิจกรรม_ครูยุวดี_ไทย_ป.2_ตอน04
05_อักษรนำ ตอน 1
ใบกิจกรรม_ครูสุนันทา_ไทย_ป.2_ตอน05
06_อักษรนำ ตอน 2
ใบกิจกรรม
07_การอ่านจับใจความ (นิทาน)
เฉลยแถบประโยค_ครูสุนันทา_ไทย_ป.2_ตอน07 แถบประโยค_ครูสุนันทา_ไทย_ป.2_ตอน07 ใบกิจกรรม_ครูสุนันทา_ไทย_ป.2_ตอน07 ใบความรู้_ครูสุนันทา_ไทย_ป.2_ตอน07
08_การอ่านจับใจความ (บทเพลง)
ใบกิจกรรม_ครูสุนันทา_ไทย_ป.2_ตอน08
09_การอ่านจับใจความ(ข่าวเหตุการณ์)
ใบกิจกรรม_ครูสุนันทา_ไทย_ป.2_ตอน09 ใบความรู้_ครูสุนันทา_ไทย_ป.2_ตอน09
10_การผันวรรณยุกต์ (อักษรสูง)
ใบกิจกรรม_ครูสุธีรา_ไทย_ป.2_ตอน10
11_การผันวรรณยุกต์ (อักษรต่ำ)
ใบกิจกรรม_ครูสุธีรา_ไทย_ป.2_ตอน11
12_คำคล้องจอง ตอน 1
ใบกิจกรรม_ครูอุบล_ไทย_ป.2_ตอน12
13_คำคล้องจอง ตอน 2
ใบกิจกรรม_ครูอุบล_ไทย_ป.2_ตอน13
14_ประโยคบอกเล่า
ใบกิจกรรม_ครูสุธีรา_ไทย_ป.2_ตอน14
15_ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ
ใบกิจกรรม_ครูสุธีรา_ไทย_ป.2_ตอน15
16_เรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ตอน 1
ใบกิจกรรม_ครูศรัญรัชต์_ไทย_ป.2_ตอน16
17_เรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ตอน 2
ใบกิจกรรม_ครูศรัญรัชต์_ไทย_ป.2_ตอน17
18_การพูดแสดงความคิดเห็น ตอน 1
ใบกิจกรรม_ครูศรัญรัชต์_ไทย_ป.2_ตอน17
19_การพูดแสดงความคิดเห็น ตอน 2
ใบกิจกรรม_ครูสีไพรวรรณ_ไทย_ป.2_ตอน19
20_ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
ใบกิจกรรม_ครูสีไพรวรรณ_ไทย_ป.2_ตอน20 ใบความรู้_ครูสีไพรวรรณ_ไทย_ป.2_ตอน20