ก.แรงงาน ร่วมวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพฯ ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4 สาขาอาชีพ ทั้งช่างไฟฟ้าในอาคาร บาร์เทนเดอร์ ช่างซ่อมรถยนต์ พนักงานประมวลผลคำ รองรับแรงงานใหม่เข้าระบบ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภายใต้การนำของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เน้นการพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานขับเคลื่อนในการพัฒนากำลังคนของประเทศ กพร. จึงส่งเสริมและเชิญชวนสถาบันการศึกษาและสถานประกอบกิจการ เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคเหนือตอนบน 1 สาขาดิจิตอล สาขาท่องเที่ยวและบริการ สาขาเมคาทรอนิกส์และสาขาออโตเมชัน (เชียงใหม่) ได้นำนโยบายดังกล่าวเชิญชวนทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ล่าสุด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้ขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 4 สาขาอาชีพ ได้แก่

1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2. สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม 3. สาขาช่างซ่อมรถยนต์ และ 4. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ซึ่งได้รับอนุญาตจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงฯ เชียงใหม่ ให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเปิดศูนย์ทดสอบฯ อย่างเป็นทางการในวันนี้ (26 มิ.ย.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบฯ ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วย อีกทั้งต้องการวัดระดับความรู้ความสามารถ พร้อมกับพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาให้มีความสามารถได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นายธีรพล กล่าวว่า สำหรับปี 2560 กพร. มีเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน 88 แห่ง แยกเป็นภาครัฐ 42 แห่ง และภาคเอกชน 46 แห่ง ซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง โดยมีมาตรการจูงใจด้วยการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ดำเนินการทดสอบ ที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานแก่แรงงานครบทุก 100 คน กพร. มีเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้ครั้งละๆ 10,000 บาท และหากดำเนินการทดสอบเพิ่มอีก 75 คน เพิ่มให้อีก 10,000 บาท สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ซึ่งต้องส่งเงินค่าทดสอบ หรือค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนฯ จะได้รับเงินอุดหนุนเท่ากับจำนวนเงินที่ส่งเข้ากองทุนฯ โดยนำหลักฐานการทดสอบฯ มายื่นขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวได้ที่หน่วยงานในสังกัด กพร. ปัจจุบันมีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วจำนวน 53,860 คน

“ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจเป็นเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์ทดสอบฯ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 4837 หรือ 0 2245 4035” อธิบดี กพร. กล่าว

น.ส.รุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงฯ เชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบฯ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์ทดสอบฯ รวม 12 แห่ง เนื่องจากสถาบันฯเชียงใหม่ ได้ยกระดับเป็นสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูงฯ มีจุดเน้นด้านการท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์ทดสอบฯ ส่วนใหญ่จึงเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ อาทิ สาขาอาชีพนักงานนวดไทย สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม รวม 7 แห่ง และสาขาอื่นๆ อีก 5 แห่ง นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ควบคู่กับการส่งเสริมระบบสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาก่อนจบมีมาตรฐาน และมีความพร้อมสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา

ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน “พายัพเทคโน” 4 สาขา