ตั้ง “อ.ยักษ์” รอง ปธ.บอร์ดอิสระปฏิรูปการศึกษา ดึง “ดร.ตวง” รับฟังข้อเสนอผ่านโซเชียล

บอร์ดอิสระปฏิรูปการศึกษาตั้ง “อ.ยักษ์” เป็นรองประธาน พร้อมแต่งตั้ง “ดร.ตวง” เป็นอนุกรรมการรับฟังความเห็นสังคม รับข้อเสนอผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ “ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย”

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (บอร์ดอิสระปฏิรูปการศึกษา) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดอิสระปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา
ได้มีการหารือหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1. พิจารณาแนวทางดำเนินการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 2. กระบวนการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม โดยศึกษาแนวทางของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นตัวอย่างดำเนินงาน 3. ศึกษาผลงานและความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. และ 4. แนวทางขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ตามแนวทางที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 มาตรา 258 จ และมาตรา 261 รวมถึงแผน นโยบาย หรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระฯ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นรองประธานคณะกรรมการอิสระฯ คนที่ 1 และ รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ เป็นรองประธานคณะกรรมการอิสระฯ คนที่ 2 สำหรับโฆษกคณะกรรมการอิสระฯ มี 2 คน คือ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ และ นางภัทรียา สุมะโน นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งอนุกรรมการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม เพื่อประสานความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนดำเนินงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไลน์ และเฟซบุ๊ก ชื่อว่า “ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย” โดย ดร.ตวง อันทะไชย เป็นประธานคณะอนุฯ

“ในส่วนคณะอนุฯ ทั้ง 5 คณะ ได้มีมติแต่งตั้งประธานอนุฯ เรียบร้อย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานอนุฯ เด็กเล็ก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานอนุฯ กองทุน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธานอนุฯ ครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ เป็นประธานอนุฯ การจัดการเรียนการสอน และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธานอนุฯ โครงสร้าง สำหรับ สกศ. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการอำนวยความสะดวกการประสานงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการอิสระฯ ซึ่งนัดประชุมทุกวันอังคาร และภายหลังการแต่งตั้งประธานอนุฯ ฝ่ายต่างๆ เสร็จสิ้นทางคณะกรรมการอิสระฯ จะได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามลำดับต่อไป” ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส กล่าว