ตั้ง “อ.ยักษ์” รอง ปธ.บอร์ดอิสระปฏิรูปการศึกษา ดึง “ดร.ตวง” รับฟังข้อเสนอผ่านโซเชียล

209

ตั้ง “อ.ยักษ์” รอง ปธ.บอร์ดอิสระปฏิรูปการศึกษา ดึง “ดร.ตวง” รับฟังข้อเสนอผ่านโซเชียล

บอร์ดอิสระปฏิรูปการศึกษาตั้ง “อ.ยักษ์” เป็นรองประธาน พร้อมแต่งตั้ง “ดร.ตวง” เป็นอนุกรรมการรับฟังความเห็นสังคม รับข้อเสนอผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ “ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย”

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (บอร์ดอิสระปฏิรูปการศึกษา) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดอิสระปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา
ได้มีการหารือหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1. พิจารณาแนวทางดำเนินการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 2. กระบวนการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม โดยศึกษาแนวทางของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นตัวอย่างดำเนินงาน 3. ศึกษาผลงานและความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. และ 4. แนวทางขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ตามแนวทางที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 มาตรา 258 จ และมาตรา 261 รวมถึงแผน นโยบาย หรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระฯ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นรองประธานคณะกรรมการอิสระฯ คนที่ 1 และ รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ เป็นรองประธานคณะกรรมการอิสระฯ คนที่ 2 สำหรับโฆษกคณะกรรมการอิสระฯ มี 2 คน คือ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ และ นางภัทรียา สุมะโน นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งอนุกรรมการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม เพื่อประสานความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนดำเนินงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไลน์ และเฟซบุ๊ก ชื่อว่า “ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย” โดย ดร.ตวง อันทะไชย เป็นประธานคณะอนุฯ

“ในส่วนคณะอนุฯ ทั้ง 5 คณะ ได้มีมติแต่งตั้งประธานอนุฯ เรียบร้อย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานอนุฯ เด็กเล็ก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานอนุฯ กองทุน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธานอนุฯ ครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ เป็นประธานอนุฯ การจัดการเรียนการสอน และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธานอนุฯ โครงสร้าง สำหรับ สกศ. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการอำนวยความสะดวกการประสานงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการอิสระฯ ซึ่งนัดประชุมทุกวันอังคาร และภายหลังการแต่งตั้งประธานอนุฯ ฝ่ายต่างๆ เสร็จสิ้นทางคณะกรรมการอิสระฯ จะได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามลำดับต่อไป” ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส กล่าว

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ