ก่อนเรียน ต้องมีการทดสอบ
ตอนที่ 1 : การพูดคำศัพท์จากภาพ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้และบอกคำศัพท์จากภาพ
นักเรียน, ต้นไม้, โต๊ะ,
ถังน้ำ, ขวดน้ำตอนที่ 3 : การพูดแต่งประโยคจากภาพ  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
คำชี้แจง : ให้นักเรียนพูดแต่งประโยคจากภาพให้ได้ใจความ

ตอนที่ 4 : การพูดเล่าเรื่องจากภาพ  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
คำชี้แจง : ให้นักเรียนพูดเล่าเรื่องให้สอดคล้องกับภาพที่กำหนดให้
โดยให้ทราบว่า ใครทำอะไรที่ไน

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4