คำที่กำหนด นั้น มาจากหนังสือ ใบบัว ใบโบก
คำที่นำมาใช้ เป็นคำเพียง 2 พยางค์ เท่านั้น ยังไงก็ขอให้ครูที่นำไปใช้งาน ในการเรียนการสอนปรับรูปแบบการใช้งานตามความเหมาะสมให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป

แต่งประโยค