สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , PowerPoint เป็นต้น
๒. มีความรู้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเป็นอย่างดี
๓. มีความสามารถในการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๐ คำ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานธุรการและเลขานุการโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบันทึก พิมพ์เอกสาร และจัดทำ Presentation
๒. ใช้คอมพิวเตอร์ดำเนินการด้านพัสดุ และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็น ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://spm.thaigov.go.th/