มาะสมปัจจัยการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ( Brain Based Learning Development)
ผู้สอนจ าต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสมองเพื่อการเรียนรู้เพื่อจะได้
บริหารจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนที่ดีและเหมาะสม

 

. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสมองตามแนวใหม่นี้คือกุญแจส าคัญต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ได้รับการยกระดับ และให้ความส าคัญอย่างยิ่งในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
จากการศึกษาระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยของ ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคนอื่นๆปรากฏผล
ดังนี้
2558-06-12 18_15_31-1.Brian Base Learning(BBL).pdf - Foxit Reader

 

2  ธรรมชาติของการเรียนรู้กับสมอง
(1) การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อ – สิ่งที่เรียนมีความหมายต่อผู้เรียน (Meaningful)
เกิดขึ้นโดยผู้เรียนเอง (Self-Learning)และ เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคน (Personal)
(2) สมองมีผลต่อการเรียนรู้โดยตรง
(3) ถ้าสมองได้รับการพัฒนา การฝึกฝน การใช้การบ ารุงรักษาที่เหมาะสมจะน าไปสู่
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการเรียนรู้
(4) อัตราการเรียนรู้ของสมองสูงสุดเมื่ออายุ 0-10 ปี ซึ่งเป็นโอกาสทองของการเรียนรู้
(5) สมองจะเรียนรู้ในเรื่องหลักคือ กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็ก การมองเห็น ค าศัพท์ ภาษา
ดนตรี สุนทรียะ คณิตศาสตร์และตรรกะ สังคมและอารมณ์ ความรู้สึก

 

เรียนรู้มาตั้งแต่ก าเนิด BBL มีหลักการที่ผู้สอนอาจน าไปใช้เป็นข้อคิดก่อนออกแบบกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนไว้ 12 ข้อ คือ
nt-style:normal;font-variant:normal;”>เรียนรู้มาตั้งแต่ก าเนิด BBL มีหลักการที่ผู้สอนอาจน าไปใช้เป็นข้อคิดก่อนออกแบบกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนไว้ 12 ข้อ คือ
1. สมองเปรียบเสมือนผู้ด าเนินการสามารถปฏิบัติกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้
2. BBL เป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาทั้งหมด
3. BBL เป็นกระบวนการค้นหาค าตอบในตัวมันเอง
4. BBL เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมีแบบแผน
5. BBL เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และ วิกฤตการณ์น าไปสู่การวางแบบการ
เรียนรู้ที่ดี
6. สมองมีกระบวนการท างานของทุกส่วนโดยพร้อมเพรียงกัน
7. BBL เป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับจุดสนใจและการรับรู้ที่อยู่รอบนอก
8. BBL เป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับจิตส านึกและจิตใต้ส านึก

9. BBL เป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจ าและการลืม
10. เราจะเข้าใจได้ดีที่สุดเมื่อความจริงที่เรียนรู้อยู่ในความทรงจ าของเราโดยธรรมชาติ
11. การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อถูกท้าทายและห้ามบังคับขู่เข็ญ
12. สมองของแต่ละคน

Version:0.9 StartHTML:00000097 EndHTML:00003228 StartFragment:00000135 EndFragment:00003190 นอกจากนี้การสอนตามแนวทาง Brain Based Learning ยังค านึงถึง หลักการธรรมชาติ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ (The Natural Human Learning Process) มนุษย์มีระบบประสาท มี
เซลสมองมีจุดเชื่อมต่อเซลสมองหลายๆอันที่เป็นเครือข่าย และการเรียนรู้สิ่งใหม่จะเริ่มต้นที่เซล
สมอง ( body) ซึ่งมีสายใยประสาท( dendrite ) เป็นตัวรับข้อมูล โดยจะมีจุดเชื่อม ( Synapse )
ระหว่างประสาท ( neuronal)และ dendriteจะเกิดมากขึ้นและเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายมากขึ้นเมื่อถูก
กระตุ้นและมีการปฏิบัติการเรียนรู้ และถ้าหากมนุษย์มีอารมณ์ทางลบ สมองจะหยุดการหลั่งสาร ถ้า
มีอารมณ์ทางบวกสมองจะหลั่งสารเคมีไหลผ่าน synaptic gap จะท าให้ความจ าและการคิดเพิ่ม
ประสิทธิภาพมาก ธรรมชาติของ สมองชอบเรียนรู้ และรู้วิธีการเรียนรู้มาตั้งแต่เกิด การเรียนรู้เกิด
จากการปฏิบัติ และการท าสิ่งที่ผิดพลาดให้ให้ดีขึ้นถือว่าเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้เริ่มจากการ

normal;font-variant:normal;”>ของเชื่อมต่อความรู้เดิมและความรู้ใหม่ จะเรียนรู้อะไรต้องท าหรือปฏิบัติสิ่งนั้น สมองได้ท างาน
มาก ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมมากๆจะท าให้ dendriteมีการเชื่อมต่อมากขึ้นและถ้าไม่ใช้สมองมัน
ส่วนที่ไม่ใช้ก็จะฝ่อ สูญหายไป ถ้าสมองถูกใช้ถูกกระตุ้นdendrite จะเพิ่มมากขึ้นจะท าให้การท างาน