เทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้สมองเป็นฐานในการเรียนรู้ (Brian _Based_) เป็นการจัด
กิจกรรม โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ( ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย)เช่นจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ดู ให้ฟัง
เสียง ให้ดมกลิ่น ให้แสดงท่าทาง (ภาษากาย)ได้เคลื่อนไหว ให้ ให้ชิมรสชาติได้สัมผัสและลองท า
ดู ซึ่งน าหลักการท างาน และธรรมชาติในการเรียนรู้ของสมองมาออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้
คิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วย วิธีการที่หลากหลาย
การจัดการเรียนการสอนครูสามารถน าหลักการท างาน ธรรมชาติของสมองไปใช้ออกแบบ
การเรียนรู้ได้หลายเทคนิควิธีการ ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และเป้าหมายการสอนในแต่ละครั้ง