ข้อสอบปี 2556

ระดับประถมศึกษา
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำตอบระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

เฉลยคำตอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบปี 2555

ระดับประถมศึกษา
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6
| ดาวน์โหลดทั้งหมด |
เฉลยคำตอบ

| ระดับประถม — ดาวน์โหลด |

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
| ดาวน์โหลดทั้งหมด |
เฉลยคำตอบ
| ระดับมัธยม — ดาวน์โหลด |

ข้อสอบปี 2554

ระดับประถมศึกษา
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6
| ดาวน์โหลดทั้งหมด |
ตัวอย่างแนวคิดในการเฉลยคำตอบ
| ระดับ ประถม — ดาวน์โหลด |

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
| ดาวน์โหลดทั้งหมด |
ตัวอย่างแนวคิดในการเฉลยคำตอบ
| ระดับมัธยม — ดาวน์โหลด |