8.1 ป. 1/2 วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเองและของครู

8.1 ป. 1/3 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจตรวจสอบ และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ

8.1 ป. 1/4 จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบและนำเสนอผล

8.1 ป. 1/5 แสดงความคิดเห็นในการสำรวจ  ตรวจสอบ

8.1 ป. 1/6 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้นๆ

ว 8.1 ป. 1/7 นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ

แผนการสอน

1.แผนการสอนวิทย์ หน่วยที่ 1 (รวม 11 แผน) แผนการสอนทบทวน 1.แผนการสอนวิทย์ หน่วยที่ 1 (รวม 11 แผน) 2.แผนการสอนวิทยาศาสตร์หน่วยที่ 2 3.แผนการสอนวิทยาศาสตร์หน่วยที่ 3 4.แผนการสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 5.แผนการสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 6.แผนการสอนวิทยาศาสตร์หน่วยที่ 6