1. มาตรฐานการเรียนรู้

ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

 1. ตัวชี้วัด

ป 1/1 บอกวัน  เดือน  ปี  และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินใช้ในชีวิตประจำวัน

 1. จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกวัน  เดือน  ปี  และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินใช้ในชีวิตประจำวันได้
สาระการเรียนรู้

ปฏิทิน

 1. กิจกรรมการเรียนการสอน
 2. 1. นักเรียนนั่งสมาธิ แล้วครูสนทนากับนักเรียนไม่ควรรังแกเพื่อน
 3. 2. นักเรียนฟังนิทานเรื่องช้างเกเร
 4. 3. นักเรียนดูปฏิทินแบบต่าง ๆ  ครูบอกประโยชน์ของปฏิทิน
 5. 4. นักเรียนออกมาดูปฏิทินแล้วตามที่ครูบอก วันตามระบบสุริยคติ และระบบจันทรคติ
 6. 5. นักเรียนดูสไลด์เรื่องปฏิทิน  ดังนี้

รู้จักปฏิทิน

6.ให้นักเรียนทำใบกิจกรรม ( ตามภาคผนวก )
สื่อการสอน

 1. 1. นิทาน  เรื่อง  ช้างเกเร
 2. 2. ปฏิทิน
 3. 3. สื่อ DVD
 4. 4. ใบกิจกรรม

แผนประวัติศาสตร์  ป.1 ภาคเรียนที่ 1
แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (1) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (2) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (3) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (4) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (5) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (6) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (7) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (8) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (9) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (10) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (11) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (12) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (13) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (14) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (15) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (16) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (17) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (18) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (19) แผนประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (20)

แผนประวัติศาสตร์ ป. 1  ภาคเรียนที่ 2
แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (1) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (2) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (3) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (4) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (5) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (6) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (7) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (8) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (9) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (10) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (11) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (12) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (13) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (14) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (15) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (16) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (17) แผนประวัติศาสตร์ ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (18)