1. ข้อใดถูกต้อง

ก.  0 + 0  =  0                      ข.  5 + 0  =  0                      ค.  10 + 0  =  1

  1. ตอนเช้าคุณแม่ขายลูกนกได้ 4 ตัว ตอนบ่ายขายได้อีก 3 ตัว  คุณแม่ขายลูกนกได้ทั้งหมด  กี่ตัว

ก.  5  ตัว                             ข.  6  ตัว                            ค.  7  ตัว

  1. มีกบในสระ 5 ตัว มีกบกระโดดมาเพิ่มอีก 3 ตัว  มีกบในสระกี่ตัว

ก.  8  ตัว                             ข.  9  ตัว                             ค.  10  ตัว

  1. 5 – 2 มีค่าตรงกับข้อใด

ก.  3                                  ข.  4                                  ค.  5

  1. – 4  = 1  จำนวนใน         คือข้อใด

ก.  4                                  ข.  5                                  ค.  6

  1. 10 – 6 มีค่าเท่ากับข้อใด

ก.  3                                  ข.  4                                  ค.  5

  1. มีแก้ว 6 ใบ นำออกไป 0 ใบ  เหลือกี่ใบ

ก.  0  ใบ                            ข.  3  ใบ                             ค.  6  ใบ

  1. มีส้ม 6 ผล หยิบออกไปกี่ผล  จึงเหลือส้ม 4 ผล

ก.  2  ผล                            ข.  4  ผล                            ค.  6  ผล

  1. แม่เลี้ยงหมา 6 ตัว เป็นหมาตัวเมีย 4 ตัว  เป็นหมาตัวผู้กี่ตัว  เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด

ก.  6 – 4  =                         ข.  6 + 4  =                         ค.  4 + 6  =

  1. มีไข่ไก่อยู่ 7  ฟอง  ฟักออกเป็นตัว  4  ฟอง  มีไข่ไก่ที่ยังไม่ได้ฟักกี่ฟอง

ก.         1  ฟอง   ข.         2  ฟอง   ค.         3  ฟอง

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6