กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 

ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 3)

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖)

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ
เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติ การรวบรวม ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา และให้บริการเอกสารของทางราชการ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล (เขต 3)

ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ ทางยานยนต์ ทางเครื่องกล ทางช่างเทคนิคการผลิต ทางช่างกลเกษตร

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยสร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 3)

ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบริหารรัฐกิจ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานประชุม
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่