ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
…………………………………
ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอ านาจ
ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ต าแหน่ง ครูผู้สอน
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
(๒) การพัฒนาผู้เรียน

http://special.obec.go.th/Upload/News/Files/FILE0054010001.zip