-แบบฝึกจากง่ายไปหายาก

-แบบฝึกจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัว

-แบบฝึกจากคำเป็นกลุ่มคำและประโยค

-แบบฝึกการอ่านคำ เขียนคำ การใช้คำแบบย้ำ ซ้ำ ทวน

 

2558-06-17 09_48_28-แบบฝึกชุดที่ ๑๒(สระ เอีย) [โหมดความเข้ากันได้] - Microsoft Word

-ครูสอนเด็กวัยเริ่มเรียน

-ครูสอนเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและเขียน(ขั้นวิกฤต)

-ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

-ผู้ปกครองเด็กวัยเริ่มเรียน

-ผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

-ผู้บริหารสถานศึกษา

-นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจใฝ่รู้ทั่วไป

แบบฝึกชุดที่ ๑๒(สระ เอีย)

แบบฝึกชุดที่ ๑๓(สระ เอือ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๔(สระ อัว) แบบฝึกชุดที่ ๑๕(สระ ไอ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๖(สระ ใอ) แบบฝึกชุดที่ ๑๗(สระ แอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๘(สระ เอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๙(สระ เอาะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๐(สระ เออะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๑(สระโอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๒(สระ อะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๓(สระ อิ)

 

  • อ่าน ศึกษา  ทำความเข้าใจแบบฝึกแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
  • กิจกรรมตอนที่ ๑  ทำตามครูจะรู้เอง  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนทำตามแบบ  ซึ่งครู

หรือผู้ปกครองต้องอ่านคำ  ข้อความหรือประโยคให้นักเรียนฟังด้วยเสียงดังฟังชัดและบอกให้นักเรียนทราบด้วยว่าคืออะไร  เพราะเด็กที่มีปัญหาจะไม่เข้าใจถ้าไม่บอกให้ชัดเจน

๓.  กิจกรรมตอนที่  ๒  นักเรียนทำเอง  เก่งจังเลย  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนฝึกการทำกิจกรรมด้วยตนเอง  โดยใช้คำที่เรียนมาแล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ

๔.  ครูหรือผู้ปกครองจะต้องใจเย็น  อดทน  ทุ่มเท  เป็นกัลยาณมิตร และตั้งจิตเมตตานักเรียนเป็นที่ตั้ง  ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านและการเขียนมักจะมีปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์แทรกด้วยเสมอ  ครูหรือผู้ปกครองจึงควรรู้จิตวิทยาของนักเรียนที่มีปัญหาด้านนี้ด้วย

๕.  การให้กำลังใจแก่นักเรียนเป็นสิ่งสำคัญมาก  ครูหรือผู้ปกครองจะต้องไม่เป็นผู้ขัดขวางความก้าวหน้าของนักเรียนเสียเอง  การตำหนิ  ว่ากล่าว  เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง  คำชมแม้จะฝืนก็ควรทำ  เพราะคำชมคือยาชูกำลังที่วิเศษสำหรับเด็ก