เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับนักเรียน ป.1 ที่ได้รับแจกแท็บเล็ตในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานั้นเมื่อขึ้นระดับชั้น ป. 2 ปีการศึกษา 2556 ก็จะนำเครื่องแท็บเล็ตติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ในการเรียน ซึ่งเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา แล้วจะนำไปบรรจุในเครื่องแท็บเล็ตของเด็กเมื่อเรียบร้อย สพฐ.จะใช้วิธีการนำเนื้อหาสาระทั้งหมดบรรจุในอุปกรณ์เก็บข้อมูล (External Harddisk) ส่งไปยังโรงเรียน เพื่อทำการอัพโหลดใส่เครื่องแท็บเล็ตให้นักเรียน

การแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกให้กับนักเรียน ป. 1 ทุกคนทั่วประเทศในการยืมเรียน (เหมือนกับหนังสือเรียน) โดยมีระยะเวลาการใช้งานทั้งสิ้น 3 ปี กล่าวคือ เมื่อจบชั้น ป. 1 เครื่องแท็บเล็ต จะติดตามนักเรียนไปใช้งานเมื่อเรียนชั้น ป. 2 และ ป. 3 และจะมีโครงการแจกเครื่องแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นอื่นต่อไปภายในอนาคต และหากถ้านักเรียนย้ายโรงเรียน นักเรียนจะถือแท็บเล็ตเครื่องเดิมติดตามตัวไปด้วย

โดยโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการเนื้อหาภายในเครื่องแท็บเล็ต ป. 1 เรียกว่าระบบ Learning System (LSystem) ซึ่งคณะผู้จัดทำระบบซึ่งเกิดจากการรวมตัว ของอาสาสมัคร วิศวกร ครู ระดับแนวหน้าของประเทศ ได้มอบให้กับรัฐบาลฟรี จำนวน 1 ล้านสิทธิการใช้ (License) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการเนื้อหา (Contents) ที่มีจำนวนมากของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ ให้มีทิศทางการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรียกว่าระบบ “การจัดการความรู้” (Knowledge Management : KM)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบกลั่นกรองเว็บไซต์ที่อันตรายในระดับต้น แต่การใช้งานเครื่องแท็บเล็ตที่ดีเมื่อตัวเครื่องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ผู้ปกครองควรให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด จะเป็นประโยชน์กับบุตรหลานสูงสุด หากผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล ก็ไม่ควรให้บุตรหลาน ใช้งานอยู่เพียงลำพัง

เครื่องแท็บเล็ตของโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (OTPC) จะไม่สามารถนำเกมใส่เข้าไปได้ เนื่องจากระบบของเครื่อง ที่อยู่ในโครงการนี้ ไม่มี Google Play และมีรหัสผ่านเพื่อป้องกันการติตตั้งโปรแกรมเกม

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมระบบวัดผลประเมินผล และได้มีการทำการวิจัยก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการนำเครื่องแท็บเล็ตมาบูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับสาระการเรียนรู้ใน 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ส่วนมาตรการติดตามผลการใช้แท็บเล็ต จำนวน 860,000 เครื่อง ที่แจกนักเรียนป.1 ทั่วประเทศไปแล้วนั้น สพฐ.มีการดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่

  1. สำรวจผลการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ e-MES มีสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเป็นผู้รายงานผลการใช้งานแท็บเล็ต อาทิ ได้รับเครื่องครบหรือไม่ ปัญหาการใช้งานทั้งแบตเตอรี่ ระบบ ความเร็ว ความจุ สภาพการใช้งานต่อวัน ต่อสัปดาห์ นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้อย่างไร เป็นต้น แต่การสำรวจดังกล่าวยังเป็นการรายงานผลในภาพกว้างอยู่ ถึงแม้จะมีความรวดเร็วก็ตาม
  2. การติดตามการใช้เชิงวิจัย มอบให้ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) เป็นผู้ดำเนินการซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว คาดว่าหลังจากปิดภาคเรียนช่วงประมาณเดือนมีนาคมนี้คงทราบผลวิจัยเบื้องต้นบ้างการงานอาชีพ ฯ
    1. การงานอาชีพ หน่วยที่ 1 งานบ้าน 2. การงานอาชีพ หน่วยที่ 2 งานเกษตร 3. การงานอาชีพ หน่วยที่ 3 งานช่าง 4. การงานอาชีพ หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์ 5. การงานอาชีพ หน่วยที่ 5 งานธุรกิจ 6. การงานอาชีพ หน่วยที่ 6 การออกแบบและเทคโนโลยี 7. การงานอาชีพ หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 8. เฉลย การงานอาชีพฯ

    คณิตศาสตร์

1. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000 2. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1 3. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 4. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 การวัดความยาว 5. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 5 การชั่ง 6. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6 การตวง 7. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 7 รูปเรขาคณิต 8. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8 แบบรูปและความสัมพันธ์ 9. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9 การคูณ 10. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 การหาร 11. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11 เงิน 12. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12 เวลา 13. คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน 14. เฉลย คณิตศาสตร์

ประวัติศาสตร์

1. ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศ 2. ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 2 พัฒนาการมนุษยชาติ 3. ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 ชาติไทย 4. เฉลย ประวัติศาสตร์

พระพุทธศาสนา

1. พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศา 2. พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก 3. พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 3 พุทธสาวกและชาดก 4. พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 5. พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 5 จิตสงบ พบความสุข 6. พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพ 7. เฉลย พระพุทธศาสนา

ภาษาไทย

1. ภาษาไทย หน่วยที่ 1 2. ภาษาไทย หน่วยที่ 2 3. ภาษาไทย หน่วยที่ 3 4. ภาษาไทย หน่วยที่ 4 5. ภาษาไทย หน่วยที่ 5 6. ภาษาไทย หน่วยที่ 6 7. ภาษาไทย หน่วยที่ 7 8. ภาษาไทย หน่วยที่ 8 9. ภาษาไทย หน่วยที่ 9 10. ภาษาไทย หน่วยที่ 10 11. ภาษาไทย หน่วยที่ 11 12. ภาษาไทย หน่วยที่ 12 13. ภาษาไทย หน่วยที่ 13 14. ภาษาไทย หน่วยที่ 14 15. ภาษาไทย หน่วยที่ 15 16. เฉลย ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

1. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1 2. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 2 3. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 3 4. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 4 5. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 5 6. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 6 7. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 7 8. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8 9. เฉลย ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

1. วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สัตว์โลกผู้น่ารัก 2. วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 เรียนรู้ธรรมชาติ 3. วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 สิ่งแวดล้อมรอบตัว 4. วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ตัวเราน่าสนใจ 5. วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 6 ของเล่นของใช้แสนรัก 6. วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7 แรงในธรรมชาติ 7. วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 8 พลังงานรอบตัวเรา 8. เฉลย วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

1. ตอนที่ 1 ศิลปะ หน่วยที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์ 2. ตอนที่ 1 ศิลปะ หน่วยที่ 2 ภาพวาดสวยงาม 3. ตอนที่ 1 ศิลปะ หน่วยที่ 3 งานปั้นในจินตนาการ 4. ตอนที่ 1 ศิลปะ หน่วยที่ 4 พิมพ์ภาพเพลินใจ 5. ตอนที่ 1 ศิลปะ หน่วยที่ 5 สร้างสรรค์งานศิลป์ 6. ตอนที่ 1 ศิลปะ หน่วยที่ 6 ศิลปะท้องถิ่นน่ารู้ 7. ตอนที่ 2 ดนตรี หน่วยที่ 1 เสียงรอบตัวเรา 8. ตอนที่ 2 ดนตรี หน่วยที่ 2 ดนตรีไพเราะ 9. ตอนที่ 2 ดนตรี หน่วยที่ 3 เครื่องดนตรีน่ารู้ 10. ตอนที่ 2 ดนตรี หน่วยที่ 4 ดนตรีกับชีวิต 11. ตอนที่ 2 ดนตรี หน่วยที่ 5 ตำนานการดนตรี 12. ตอนที่ 3 ดนตรี หน่วยที่ 1 ลีลานาฏศิลป์ 13. ตอนที่ 3 ดนตรี หน่วยที่ 2 นาฏศิลป์เบื้องต้น 14. ตอนที่ 3 ดนตรี หน่วยที่ 3 ละครสร้างสรรค์ 15. ตอนที่ 3 ดนตรี หน่วยที่ 4 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น 16. ศิลปะ เฉลย

สังคมศึกษา

1. สังคมศึกษา หน่วยที่ 1 บ้านของฉัน 2. สังคมศึกษา หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา 3. สังคมศึกษา หน่วยที่ 3 ชุมชนของเรา 4. สังคมศึกษา หน่วยที่ 4 เราช่วยกันทำงาน 5. สังคมศึกษา หน่วยที่ 5 เราเป็นเด็กดี 6. สังคมศึกษา หน่วยที่ 6 เรารักสิ่งแวดล้อม 8. สังคมศึกษา เฉลย

สุขศึกษา

1. ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 1 ตัวของเรา 2. ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 3. ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพ 4. ตอนที่ 1 สุขศึกษา หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต 5. ตอนที่ 2 พลศึกษา หน่วยที่ 1 เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใ 6. ตอนที่ 2 พลศึกษา หน่วยที่ 2 กิจกรรมพาเพลิน 7. ตอนที่ 2 พลศึกษา หน่วยที่ 3 สร้างเสริมพลัง 8. เฉลย สุขศึกษา

 

แชร์บทความเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ