ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย คือ นักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานและหัวใจหลักของการศึกษาในทุกวิชา ปัจจุบันครูส่วนใหญ่จะสอนให้นักเรียนจำเป็นคำๆ ทำให้นักเรียนไม่เข้าใจในการผสมคำ

ดังนั้นครูควรเปลี่ยนวิธีการสอนจากให้เด็กจำเป็นคำๆ มาสอนเป็นวิธีแจกลูกผสมคำ เช่น ป้า ต้องสอนให้อ่านว่า ปอ – อา – ปา ไม้โท – ป้า ปัญหาที่นักเรียนไม่รู้จักวิธีแจกลูกผสมคำ ส่งผลไปถึงปัญหาที่นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เมื่อนักเรียนได้เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้ยังสะสมในตัวนักเรียนไปเรื่อย ๆ

ดังนั้นการที่นักเรียนอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ จึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก่อนที่นักเรียนจะอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้เพิ่มมากขึ้น บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู หรือผู้ปกครอง ควรหาทางช่วยเหลือแก้ไข ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้มีการทดลองวิธีการแก้ไข

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1 งานบ้าน 2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 งานเกษตร 3. การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 งานช่าง 4. การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์ 5. การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 5 งานธุรกิจ 6การง~18 7การง~1D 8. เฉลย การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

1. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 100,000 2. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 3. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 4. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 4 การคูณและการหาร 5. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 5 การวัดความยาว ความสูง และระยะ 6. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 6 การชั่ง 7. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 7 การตวง 8. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 8 เงิน 9. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 9 เวลา 10. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 10 รูปเรขาคณิต 11. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 11 แบบรูปและความสัมพันธ์ 12. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อม 13. คณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน 14. เฉลย คณิตศาสตร์ ป.3

ประวัติศาสตร์

1. ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 2. ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 2 การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิ 3. ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 ชาติไทยของเรา 4. เฉลย ประวัติศาสตร์

พระพุทธศาสนา
1. พระพุทธศาสนา ป.3 หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระ 2. พระพุทธศาสนา ป.3 หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก 3. พระพุทธศาสนา ป.3 หน่วยที่ 3 พุทธสาวก และชาดก 4. พระพุทธศาสนา ป.3 หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 5. พระพุทธศาสนา ป.3 หน่วยที่ 5 จิตสงบ พบความสุข 6. พระพุทธศาสนา ป.3 หน่วยที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แ 7. เฉลย พระพุทธศาสนา ป.3

ภาษาไทย
1. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 1 2. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 2 3. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 3 4. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 4 5. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 5 6. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 6 7. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 7 8. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 8 9. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 9 10. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 10 11. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 11 12. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 12 13. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 13 14. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 14 15. ภาษาไทย ป.3 หน่วยที่ 15 16. เฉลย ภาษาไทย ป.3

วิทยาศาสตร์
1. วิทยาศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์ 2. วิทยาศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 2 ธรรมชาติรอบตัว 3. วิทยาศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 3 วัสดุรอบตัว 4. วิทยาศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 5. วิทยาศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 5 ไฟฟ้าน่าฉงน 6. วิทยาศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 6 มหัศจรรย์แห่งน้ำ 7. วิทยาศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 7 อากาศรอบตัวเรา 8. เฉลย วิทยาศาสตร์ ป.3

ศิลปะ
1 ศิลปะ ทํศนศิลป์ หน่วยที่ 1 ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและส 2 ศิลปะ ทํศนศิลป์ หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์งานศิลป์ 3 ศิลปะ ทํศนศิลป์ หน่วยที่ 3 ศิลปะกับชีวิต 4 ศิลปะ ดนตรี หน่วยที่ 1 เสียงดนตรีไพเราะ 5 ศิลปะ ดนตรี หน่วยที่ 2 หลักการดนตรี 6 ศิลปะ ดนตรี หน่วยที่ 3 ดนตรีน่ารู้ 7 ศิลปะ นาฏศิลป์ หน่วยที่ 1 พื้นฐานการละคร 8 ศิลปะ นาฏศิลป์ หน่วยที่ 2 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย 9 ศิลปะ นาฏศิลป์ หน่วยที่ 3 นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า 10 เฉลย ศิลปะ ป.3

สังคม
1. สังคมศึกษา ป.3 หน่วยที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ 2. สังคมศึกษา ป.3 หน่วยที่ 2 เราเป็นคนไทย 3. สังคมศึกษา ป.3 หน่วยที่ 3 รับ-จ่าย ต้องเรียนรู้ 4. สังคมศึกษา ป.3 หน่วยที่ 4 แบบอย่างแห่งความดี 5. สังคมศึกษา ป.3 หน่วยที่ 5 สิ่งแวดล้อมของชุมชน 6. เฉลย สังคม ป.3

สุขศึกษาและพลศึกษา

1 สุขศึกษา หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของชีวิต 2 สุขศึกษา หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 3 สุขศึกษา หน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ 4 สุขศึกษา หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต 5 พลศึกษา หน่วยที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหว 6 พลศึกษา หน่วยที่ 2 กิจกรรมคลายเครียด 7 พลศึกษา หน่วยที่ 3 กีฬา 8 พลศึกษา หน่วยที่ 4 สมรรถภาพทางกาย 9 เฉลย สุขศึกษาและพละ

อังกฤษ

1. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1 2. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 2 3. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 3 4. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 4 5. ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 5 6. เฉลย ภาษาอังกฤษ