รหัสวิชา   ง 14101  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สาระที่  1   การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน 1.1      เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ   การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ป.4/1   อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ป.4/2   ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์

ป.4/4  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

1. การงานอาชีพ หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้

2. การงานอาชีพ หน่วยที่ 2 งานเกษตรคู่บ้าน

3. การงานอาชีพ หน่วยที่ 3 งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์

4. การงานอาชีพ หน่วยที่ 4 ชำนาญการงานช่าง

5. การงานอาชีพ หน่วยที่ 5 ก้าวไกลไปกับงานธุรกิจ

6. การงานอาชีพ หน่วยที่ 6 อาชีพที่สุจริต

7. การงานอาชีพ หน่วยที่ 7 ข้อมูลสารสนเทศ

8. เฉลย การงานอาชีพ