แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

Hello  English

 

เวลา   1   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 Welcome English เวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 Basic  English เวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 First  English เวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 Interesting English เวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 Forming Word เวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 English Pattern เวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 Beautiful  Words เวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 Easy  English เวลา   1   ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 Small Check เวลา   1   ชั่วโมง

 

Download    คลิก