หลักสูตรคละชั้น วิชาภาษาไทย ป.1-ป.6 200 ชัวโมง

234

4444

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑       รักษ์ความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒       คุณค่าแห่งชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓       ประโยชน์ใกล้ตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔       มรดกล้ำค่า

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕      รักกันไว้เถิด

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖       ทันโลกทันคน

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๗       ธรรมชาติที่รัก

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๘      ด้วยแรงแห่งรัก

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๙        ชีวีเป็นสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๐     พลังปริศนา

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๑      แดนดินถิ่นคนดี

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๒     การสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๓      บันทึกคนดี

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๔      สินค้าจากแดนไกล

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๕      ยอดปรารถนา

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๖       หลักชัยแห่งชีวิต

    

 

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๕

๑๕

๑๐

๑๕

๑๕

 

 

 

หน่วยที่ 1-4 รักษ์ความเป็นไทย.rar

หน่วยที่ 5 รักกันไว้เภิด.rar

หน่วยที่ 6 ทันโลกทันคน.rar

หน่วยที่ 7 ธรรมชาติที่รัก.rar

หน่วยที่ 8 ด้วยแรงแห่งรัก.rar

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้