แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่     ๑                            เรื่อง    เตรียมความพร้อม  (เรียนรู้พยัญชนะ)
รหัสวิชา         ท  ๑๑๑๐๑                           ชื่อวิชา   ภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาไทย
ชั้น ประถมศึกษาปีที่                               ภาคเรียนที่                                เวลา    ๑๔     ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้
            ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
            ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ
            ท ๓.๑      สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
            ท ๔.๑      เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

1305769739 1305769751 1305769776 1305769810 1305769827