ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเครียด โรคภัยไข้เจ็บ ผลกระทบจากอาหารและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อาจทำให้ ทารกที่เกิดใหม่ ต้องอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบสืบเนื่อง

คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ที่รับหน้าที่ดูแลบุตรหลานที่เกิดมา จึงจำเป็นต้องมีความระแวดระวัง และหมั่นสังเกต องค์ประกอบ ต่างๆ เพื่อ สามารถ ดูและ และช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

ลูกของเราเข้าข่าย “เด็กพิเศษ. หรือเปล่า ? จึงอาจเริ่มจากการทำความเข้าใจ ว่า เด็กพิเศษคืออะไร และ การมีทัศนคติ ที่ถูกต้อง ต่อ การปฏิบัติดูแล

ในปัจจุบัน มีการนิยาม “ เด็กพิเศษ” แทนคำว่า เด็กพิการ หรือเด็กที่มีความบกพร่อง จากแนวคิดสิทธิเด็ก เพราะ เด็กทุกคน ย่อมไม่สามารถเลือกเกิดได้ ความแตกต่าง หรือ พิการใดๆ จึงไม่ควรถูกกมองเป็นความบกพร่อง หรือความผิดของเด็ก

เด็กพิเศษ จึงคือนิยาม ของ เด็กที่เกิดมา และมี”ภาวะพิเศษ” ซึ่งอาจไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือมีพัฒนาการ ได้เช่นเด็กธรรมดาทั่วไป มีความจำเป็นที่ต้องรับการดูแล”พิเศษ” เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย คณะครุศาสตร์ และ และ โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของเด็กในความต้องการการดูแลที่หลากหลาย จึงได้จัดทำ ชุดวิดิทัศน์ สื่อเสริมความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติม ในส่วนนี้ ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กๆควรมีสิทธ์ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ในการ ให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง

ทัศนคติ ความเข้าใจ และ ความมีการดูแลพัฒนาที่เหมาะสม จะมีส่วนช่วยให้ “เด็กพิเศษ” มีภาวะ และพัฒนา การ ที่สามารถ อยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคม ได้อย่างเป็นสุข

เป็นกำลังใจให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู ของเด็กพิเศษ ทุกท่าน

สังคม แข็งแรง และเป็นสุข ด้วยความช่วยเหลือและปรารถนาดีต่อกัน