หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง
๑ สายน้ำสายชีวิต ๗
๒ ครอบครัวพอเพียง ๑๓

๓ คนละไม้คนละมือ ๙
๔ ภัยเงียบ ๑๒
๕ ประชาธิปไตยใบกลาง ๘
๖ ร่วมแรงร่วมใจ ๑๔
๗ จากคลองสู่ห้องแอร์ ๗
๘ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ ๑๐
๙ ก้าวให้ไกลไปให้ถึง ๘
๑๐ ชีวิตมีค่า ๑๒
๑๑ ปลอดภัยไว้ก่อน ๘
๑๒ หน้าต่างที่เปิดกว้าง ๑๓
๑๓ ภาษาจรรโลงใจ ๖
๑๔ รู้ไว้ได้ประโยชน์ ๑๑
๑๕ แรงกระทบ ๗
๑๖ วิถีชีวิตไทย ๑๓
รวม ๑๕๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ อาหารดี ชีวีมีสุข แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สายน้ำ สายชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ครอบครัวพอเพียง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ คนละไม้คนละมือ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ภัยเงียบ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ประชาธิปไตยใบกลาง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ร่วมแรง ร่วมใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ จากคลองสู่ห้องแอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ชีวิตมีค่า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ปลอดภัยไว้ก่อน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ หน้าต่างที่เปิดกว้าง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ ภาษาจรรโลงใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ รู้ไว้ได้ประโยชน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ แรงกระทบ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ วิถีชีวิตไทย