แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง
๑ จากผาแต้ม…สู่อียิปต์ ๘
๒ ควาย ข้าวและชาวนา ๑๓
๓ อ่านป้ายได้สาระ ๘
๔ กทลีตานี ๑๓
๕ ละครย้อนคิด ๘
๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย ๑๓
๗ กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า ๙
๘ ไม้งามในสวนแก้ว ๑๓
๙ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ๘
๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ ๑๓
๑๑ สวยร้ายสายลับ ๘
๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส ๑๓
๑๓ หนึ่งในประชาคม ๘
๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน ๘
๑๕ นิทานแสนสนุก ๙
๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา ๘
รวม ๑๖๐

 

แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๖ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จากผาแต้ม…สู่อียิปต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อ่านป้ายได้่สาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กทลีตานี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ละครย้อนคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ไม้งามในสวนแก้ว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ สวยร้ายสายลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ หนึ่งในประชาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ นิทานแสนสนุก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา