หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว จำนวน 10 ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ 2 สัตว์โลกน่ารัก จำนวน 6 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3 กลไกในตัวฉัน จำนวน 5 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 4 ฉันเหมือนใคร จำนวน 3 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 5 ระบบนิเวศ จำนวน 5 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 6 สมบัติแผ่นดิน จำนวน 5 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.3 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.1 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.6 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.2 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.4 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.5