ข้อมูลที่ผู้สอนต้องเตรียมในการวางแผนการสอน ได้แก่
          1.
 การกำหนดจุดประสงค์
          2.
 การคัดเลือกเนื้อหา
          3.
 การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
          4.
 การเลือกสื่อการเรียนการสอน
          5.
 การวัดผลประเมินผล
         ผู้สอนควรได้จัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกัน เพื่อประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติจริง

รวมแผนการสอน

 "ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้