รวมใบงาน  วิชาภาษาไทย
การเขียนคำขวัญ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ
การใช้พจนานุกรม
การตั้งคำถาม การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
การนำแผนภาพโครงเรื่องไปพัฒนางานเขียน
การพูดแสดงความคิดเห็น
การอ่านคำควบกล้ำ ร, ล, ว (ควบกล้ำแท้)
การอ่านคำควบกล้ำไม่แท้
การอ่านจับใจความจากบทความ
การอ่านออกเสียงคำที่มีอักษรนำ
คำบุพบท
คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

ใบกิจกรรม_สำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพย_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน19 ใบความรู้_สำนวน คำพังเพย สุภาษิต_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน19 ใบกิจกรรม_วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง กระเช้าสีดา_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน21 ใบความรู้_วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง กระเช้าสีดา_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน21 ใบความรู้_ใบกิจกรรม_ครูณันท์ขจร_ไทย_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน9 ใบความรู้_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน9 ใบกิจกรรม_ครูณันท์ขจร_ไทย_ป.5_ตอน03 ใบความรู้_ใบกิจกรรม_ครูณันท์ขจร_ไทย_ป.5_ตอน02 ใบความรู้_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน13 ใบความรู้_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน13 ใบกิจกรรม_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน14 ใบความรู้_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน14 ใบกิจกรรม_ครูธนัชา_ไทย_ป.5_ตอน10 ใบกิจกรรม_ครูธนัชา_ไทย_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม_ครูธนัชา_ไทย_ป.5_ตอน04 ใบความรู้_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน20 ใบกิจกรรม_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน20 ใบกิจกรรม_ครูธนัชา_ไทย_ป.5_ตอน03 ใบกิจกรรม_การเขียนคำขวัญ_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน06 ใบกิจกรรม_การนำแผนภาพโครงเรื่องไปพัฒนางานเขียน_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน08 ใบกิจกรรม_แผนภาพโครงเรื่อง ไก่กับพลอย_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน08 ใบกิจกรรม_การพูดแสดงความคิดเห็น_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม_คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน17 ใบความรู้_คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน17 ใบกิจกรรม_คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน18 ใบกิจกรรม_การเขียนคำขวัญ_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน06