กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารรอบตัวเรา
เวลา 19 ชั่วโมง
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ย่อย 3 หน่วย ดังนี้

ความรู้

1.ชนิดของของเล่น ของใช้

2.วัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้

3.สมบัติของวัสดุที่ทำของเล่น  ของใช้

4.การจำแนกสารที่ใช้ทำของเล่นของใช้

5.การเลือกใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

6.การเปลี่ยนแปลงของสาร

7.การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น

หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.4_1 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.5 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.5_1 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.6 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.6_1 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.1 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.1_1 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.2 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.2_1 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.3 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.3_1 หน่วยย่อยที่ 1 โลกสีเขียว ป.4