กิจกรรมการเรียนรู้

๑.  ครูแจ้งตัวชี้วัด  และทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพประเพณีไทยและการละเล่นของไทย  แล้วโยง

ไปชื่อเรื่อง “วันสงกรานต์”

๓.  ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์และเล่าให้นักเรียนฟัง

๔. นักเรียนฟังครูอ่านเรื่องหรือเล่าเรื่อง“วันสงกรานต์” จากบทเรียนโดยเน้นมารยาทในการ

๕.  นักเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพจากบัตรความรู้  “รู้จักคำ  นำความเรื่อง”  ตามครูพร้อมกัน  ว่าอ่านอย่างไร  จนคล่อง

๖. ครูเขียนคำบนกระดานให้นักเรียนฝึกอ่านคำ  จนคล่อง  (  ให้ปิดหนังสือเรียน)

๗.  นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยสุ่มให้นักเรียนอ่านคำจากเรื่อง  นักเรียนทำบัตรกิจกรรม

๘.   มอบหมายให้นักเรียนไปฝึกอ่านคำจากหนังสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จักคำ  นำความเรื่อง”  เป็นการบ้าน

๐๕ ไปโรงเรียน ๐๖ โรงเรียนลูกช้าง ๐๗ เพื่อนรักเพื่อนเล่น ๐๘ พูดเพราะ ๐๙ เกือบไป ๑๐ เพื่อนรู้ใจ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก ๑๒ วันสงกรานต์ ๐๑ ใบโบก ใบบัว ๐๒ ภูผา ๐๓ เพื่อนกัน ๐๔ ตามหา

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ