กิจกรรมการเรียนรู้

๑.  ครูแจ้งตัวชี้วัด  และทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพประเพณีไทยและการละเล่นของไทย  แล้วโยง

ไปชื่อเรื่อง “วันสงกรานต์”

๓.  ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์และเล่าให้นักเรียนฟัง

๔. นักเรียนฟังครูอ่านเรื่องหรือเล่าเรื่อง“วันสงกรานต์” จากบทเรียนโดยเน้นมารยาทในการ

๕.  นักเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพจากบัตรความรู้  “รู้จักคำ  นำความเรื่อง”  ตามครูพร้อมกัน  ว่าอ่านอย่างไร  จนคล่อง

๖. ครูเขียนคำบนกระดานให้นักเรียนฝึกอ่านคำ  จนคล่อง  (  ให้ปิดหนังสือเรียน)

๗.  นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยสุ่มให้นักเรียนอ่านคำจากเรื่อง  นักเรียนทำบัตรกิจกรรม

๘.   มอบหมายให้นักเรียนไปฝึกอ่านคำจากหนังสือภาษาพาทีในช่วง “รู้จักคำ  นำความเรื่อง”  เป็นการบ้าน

๐๕ ไปโรงเรียน ๐๖ โรงเรียนลูกช้าง ๐๗ เพื่อนรักเพื่อนเล่น ๐๘ พูดเพราะ ๐๙ เกือบไป ๑๐ เพื่อนรู้ใจ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก ๑๒ วันสงกรานต์ ๐๑ ใบโบก ใบบัว ๐๒ ภูผา ๐๓ เพื่อนกัน ๐๔ ตามหา

ให้คะแนนบทความนี้