สาระสำคัญ

การอ่าน การเขียนและเรียนรู้คำ ได้จะช่วยให้การอ่านในบทเรียนได้ดี ถือเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้ถูกต้อง จึงจะทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปด้วยดีและเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามม

จุดประสงค์การเรียนรู้
 ๑. อ่านคำ   คำยาก ข้อความ และสำนวนในบทเรียนได้ถูกต้อง
๒. เขียนคำ คำยาก  ข้อความ และสำนวนภาษาในบทเรียนได้ถูกต้อง
๓. บอกความหมายของคำยากและคำใหม่ได้
กระบวนการเรียนรู้
๑. ครูแจ้งตัวชี้วัดและทดสอยก่อนเรียน
๒. ครูให้นักเรียนดูบัตรคำ จากเรื่อง แล้วร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นและอภิปรายถึงลักษณะของคำ ความหมายของคำ จากนั้นครูถามนำเพื่อกระตุ้นและจุดประกายความคิดให้นักเรียนตอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
– นักเรียนรู้ไหมว่า คำเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างใด ?
– คำเหล่านี้ทำหน้าที่ในประโยคอะไรได้บ้าง ?
– คำเหล่านี้สามารถนำไปใช้แต่งประโยคได้อย่างไร ?
– นักเรียนคิดว่าจะนำคำเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทางภาษาไทยได้อย่างไร หรือไม่ ?
– นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำคำเหล่านี้ไปสร้างเป็นเรื่องราวได้หรือไม่ ?
๑ เจ้าเนื้ออ่อนเอย ๒ มาเล่นกันไหม ๓ ของเธอของฉัน ๔ ฝนตกแดดออก ๕ เรารักเมืองไทย ๖ ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน ๗ แมวเหมียว ๘ กระต่ายกับเต่า

ให้คะแนนบทความนี้