จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ร่วมสนทนากับเพื่อนได้
  2. บอกแหล่งความรู้ได้
  3. ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้สาระการเรียนรู้แหล่งความรู้จากสื่อชนิดต่างๆกิจกรรม

เด็กออกมาเปิดภาพปริศนาทีละภาพแล้วทายว่าเป็นภาพอะไร

  1. เด็กและครูร่วมกันเฉลยภาพปริศนาว่าเป็นภาพโทรทัศน์ และร่วมกันสนทนาถึงประโยชน์ของโทรทัศน์
  2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
  3. เด็กบอกแหล่งความรู้ที่ตนเองรู้จักและทำกิจกรรมในหนังสือกิจกรรมพัฒนาความพร้อมปฐมวัย แบบบูรณาการ อนุบาล 3 เล่ม 2
    อนุบาล 3 หน่วย 15 อนุบาล 3 หน่วย 16 อนุบาล 3 หน่วย 17 อนุบาล 3 หน่วย 18 อนุบาล 3 หน่วย 19 อนุบาล 3 หน่วย 20 อนุบาล 3 หน่วย 21 อนุบาล 3 หน่วย 22 อนุบาล 3 หน่วย 23 อนุบาล 3 หน่วย 24 อนุบาล 3 หน่วย 25 อนุบาล 3 หน่วย 26 อนุบาล 3 หน่วย 27 อนุบาล 3 หน่วย 28 อนุบาล 3 หน่วย 29 อนุบาล 3 หน่วย 30 อนุบาล 3 หน่วย 31 อนุบาล 3 หน่วย 32 อนุบาล 3 หน่วย 33 อนุบาล 3 หน่วย 34 อนุบาล 3 หน่วย 35 อนุบาล 3 หน่วย 36 แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้1 แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อ2 แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อ3 ส่วนภาคผนวกอนุบาล 1 ส่วนภาคผนวกอนุบาล 2 ส่วนภาคผนวกอนุบาล 3 อนุบาล 1 หน่วย 01 อนุบาล 1 หน่วย 02 อนุบาล 1 หน่วย 03 อนุบาล 1 หน่วย 04 อนุบาล 1 หน่วย 05 อนุบาล 1 หน่วย 06 อนุบาล 1 หน่วย 07 อนุบาล 1 หน่วย 08 อนุบาล 1 หน่วย 09 อนุบาล 1 หน่วย 10 อนุบาล 1 หน่วย 11 อนุบาล 1 หน่วย 12 อนุบาล 1 หน่วย 13 อนุบาล 1 หน่วย 14 อนุบาล 1 หน่วย 15 อนุบาล 1 หน่วย 16 อนุบาล 1 หน่วย 17 อนุบาล 1 หน่วย 18 อนุบาล 1 หน่วย 19 อนุบาล 1 หน่วย 20 อนุบาล 1 หน่วย 21 อนุบาล 1 หน่วย 22 อนุบาล 1 หน่วย 23 อนุบาล 1 หน่วย 24 อนุบาล 1 หน่วย 25 อนุบาล 1 หน่วย 26 อนุบาล 1 หน่วย 27 อนุบาล 1 หน่วย 28 อนุบาล 1 หน่วย 29 อนุบาล 1 หน่วย 30 อนุบาล 1 หน่วย 31 อนุบาล 1 หน่วย 32 อนุบาล 1 หน่วย 33 อนุบาล 1 หน่วย 34 อนุบาล 1 หน่วย 35 อนุบาล 1 หน่วย 36 อนุบาล 2 หน่วย 01 อนุบาล 2 หน่วย 02 อนุบาล 2 หน่วย 03 อนุบาล 2 หน่วย 04 อนุบาล 2 หน่วย 05 อนุบาล 2 หน่วย 06 อนุบาล 2 หน่วย 07 อนุบาล 2 หน่วย 08 อนุบาล 2 หน่วย 09 อนุบาล 2 หน่วย 10 อนุบาล 2 หน่วย 11 อนุบาล 2 หน่วย 12 อนุบาล 2 หน่วย 13 อนุบาล 2 หน่วย 14 อนุบาล 2 หน่วย 15 อนุบาล 2 หน่วย 16 อนุบาล 2 หน่วย 17 อนุบาล 2 หน่วย 18 อนุบาล 2 หน่วย 19 อนุบาล 2 หน่วย 20 อนุบาล 2 หน่วย 21 อนุบาล 2 หน่วย 22 อนุบาล 2 หน่วย 23 อนุบาล 2 หน่วย 24 อนุบาล 2 หน่วย 25 อนุบาล 2 หน่วย 26 อนุบาล 2 หน่วย 27 อนุบาล 2 หน่วย 28 อนุบาล 2 หน่วย 29 อนุบาล 2 หน่วย 30 อนุบาล 2 หน่วย 31 อนุบาล 2 หน่วย 32 อนุบาล 2 หน่วย 33 อนุบาล 2 หน่วย 34 อนุบาล 2 หน่วย 35 อนุบาล 2 หน่วย 36 อนุบาล 3 หน่วย 01 อนุบาล 3 หน่วย 02 อนุบาล 3 หน่วย 03 อนุบาล 3 หน่วย 04 อนุบาล 3 หน่วย 05 อนุบาล 3 หน่วย 06 อนุบาล 3 หน่วย 07 อนุบาล 3 หน่วย 08 อนุบาล 3 หน่วย 09 อนุบาล 3 หน่วย 10 อนุบาล 3 หน่วย 11 อนุบาล 3 หน่วย 12 อนุบาล 3 หน่วย 13 อนุบาล 3 หน่วย 14