การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันสื่อสารโดยปรึกษาหารือเพื่อกระทำกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ การประชุมแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามวัตถุประสงค์ คือ การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชุมเพื่อโน้มน้าวจูงใจ การประชุมเพื่อระดมความคิด การประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินใจ และการประชุมการพัฒนาการเรียนรู้  ความสำเร็จในนำการประชุมจะมาจากปัจจัยสำคัญสามประการคือ บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้นำ เทคนิควิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการนำประชุม และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม”

ความสามารถในการบริหารคน และบริหารเวลา แจกงาน และติดตามความก้าวหน้าของการประสานงาน ผ่านที่ประชุมคณะต่าง ๆ เป็นหลัก

โดยส่วนใหญ่แล้ว ความสำเร็จในบทบาทของการเป็นประธานที่นำประชุมจะมาจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการคือ บุคลิกภาพส่วนตัว เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำประชุม และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม