คู่มือครูวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๒

๑. แผนผังสาระการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………. ๑ ๑.๑ สาระการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑ …………………. ๑ ๑.๒ กรอบองค์ความรู้ด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภายใต้ ๕ หัวข้อหลักดังแผนภาพ๑ ๒. สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภาษาไทย ……………………………………………………… ๒ ๒.๑ การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน การจับใจความ พูดแสดงความคิดเห็น พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน การใช้ประโยชน์จากพลังงาน และข้อควรระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ……………………………………………………………………………………………………………………………… ๔ สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) ……………………… ๔ กิจกรรมที่ ๑: ความหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังงาน ………………………………………………….. ๕ ๒.๒ การอ่านออกเสียง การฟัง การดู การพูด การเขียนสะกดคำในกลุ่มพลังงาน …………………… ๖ สาระที่ ๑ การอ่าน (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) ……………………………………………… ๖ สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) ……………………… ๗ สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) ……………………………. ๘ กิจกรรมที่ ๒: กลุ่มคำด้านพลังงาน …………………………………………………………………………………. ๙ ๒.๓ การฟังนิทาน การพูด การเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับพลังงาน การวาดภาพสื่อประโยชน์เกี่ยวกับพลังงาน ……………………………………………………………………………………………………… ๑๑ สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) …………………… ๑๑ กิจกรรมที่ ๓: เล่านิทาน …………………………………………………………………………………………….. ๑๒ กิจกรรมที่ ๔: ประสบการณ์นักเรียน ……………………………………………………………………………. ๑๖ กิจกรรมที่ ๕: วาดภาพ ………………………………………………………………………………………………. ๑๗ ๓. ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………… ๑๘ ๔. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………… ๑๙ แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๒ แบบฝึกหัดสำหรับกิจกรรมที่ ๒: กลุ่มคำด้านพลังงาน ……………………………………………………… ๒๑

[otw_shortcode_button href=”https://kru2day.com/wp-content/uploads/2017/04/Thai-P2.pdf” size=”large” icon_type=”general foundicon-page” icon_position=”left” shape=”round” color_class=”otw-black” target=”_blank”]คู่มือครู ภาษาไทย ป.2[/otw_shortcode_button]