คู่มือครูวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๓

๑. แผนผังสาระการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………. ๑ ๑.๑ สาระการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑ …………………. ๑ ๑.๒ กรอบองค์ความรู้ด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภายใต้ ๕ หัวข้อหลักดังแผนภาพ๑ ๒. สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาภาษาไทย ……………………………………………………… ๒ ๒.๑ การจับใจความ พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟัง และดู ทั้งที่เป็นความจริงและความบันเทิง รวมถึงการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน …………………………………………………………… ๔ สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) ……………………… ๔ กิจกรรมที่ ๑: ความหมายและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพลังงาน …………………………………………………… ๕ ๒.๒ การอ่านออกเสียง การฟัง การดู การพูด การเขียนสะกดคำในกลุ่มพลังงาน …………………… ๖ สาระที่ ๑ การอ่าน (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) ……………………………………………… ๖ สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) ……………………… ๗ สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) ……………………………. ๘ กิจกรรมที่ ๒: กลุ่มคำด้านพลังงาน …………………………………………………………………………………. ๙ ๒.๓ การอ่านออกเสียงคำ และบทร้อยแก้ว การสะกดคำ การอ่านเป็นคำ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มีตัว ฤ คำที่ใช้ รร และการแต่งคำคล้องจองที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน …………… ๑๑ สาระที่ ๑ การอ่าน (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) …………………………………………… ๑๑ สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) …………………………. ๑๒ กิจกรรมที่ ๓: แต่งประโยคคำคล้องจอง และการใช้คำที่มีตัวการันต์ และตัว ฤ ……………………. ๑๓ ๒.๔ การเขียน บรรยาย เรื่องตามจินตนาการจากหัวข้อที่กำหนด ……………………………………… ๑๔ สาระที่ ๒ การเขียน (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) …………………………………………. ๑๔ สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด (หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑) …………………… ๑๕ กิจกรรมที่ ๔: ประโยชน์ของพลังงาน ……………………………………………………………………………. ๑๖ กิจกรรมที่ ๕: ประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงาน ………………………………………………………………… ๒๐ กิจกรรมที่ ๖: การอนุรักษ์พลังงาน ………………………………………………………………………………. ๒๑ ๓. ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………… ๒๒
[otw_shortcode_button href=”https://kru2day.com/wp-content/uploads/2017/04/Thai-P3.pdf” size=”large” icon_type=”general foundicon-plus” icon_position=”right” shape=”radius” color_class=”otw-brown” target=”_blank”]Download[/otw_shortcode_button]