“คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้ารู้หลักการคิดคำนวณและ

ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ” One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์

มีเนื้อหา


เกี่ยวกับจำนวนบวกและจำนวนลบ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม

เลขยกกำลัง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การเขียนกราฟ การแปรผันตรงและการแปรผกผัน  แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อ

เรื่องย่อย ๆ  แต่ละหัวข้อมี 2 หน้า ประกอบด้วยสรุปใจความสำคัญ

ตัวอย่างการทำโจทย์ และแบบฝึกหัด  แนะนำให้ทำวันละ 2 หน้า หรือ

1 หัวข้อ โดยอ่านเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ พร้อมกับตรวจสอบว่าทำถูกต้อง

>ทั้งหมดหรือไม่ จากนั้นค่อยไปต่อหัวข้ออื่น  การฝึกทีละน้อย ๆ แต่ทำ

บ่อย ๆ จะช่วยให้เราจำได้แม่น ไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไป

และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แน่นขึ้น